Высший Административный Суд Украины или Стразбург? Выборы 2010?

0
Горожане
+ 1
Проездом
Voir Note explicative
See Explanatory Note
Див. Пояснювальну нотатку Numéro de dossier
File-number
Номер справи
UKR

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

Conseil de l’Europe – Council of Europe
Strasbourg, France - Страсбург, Франція

REQUÊTE
APPLICATION
ЗАЯВА

présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour

under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

у відповідності до Статті 34 Європейської Конвенції з Прав Людини,
а також до Статей 45 та 47 Процедури Суду

IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations
This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.
ВАЖЛИВО: Ця заява є юридичним документом, який може заторкнути Ваші права та обов’язки

- 2 -

I. LES PARTIES
THE PARTIES
СТОРОНИ

A. LE REQUÉRANT / LA REQUÉRANTE
THE APPLICANT
ЗАЯВНИК

(Renseignements à fournir concernant le / la requérant(e) et son / sa représentant(e) éventuel(le))
(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)
(Відомості про заявника, а також про його представника, якщо такий є)

1. Nom de famille: Куліченко 2. Prénom (s): Леонід Вікторович
Surname / Прізвище заявника First name (s) / Ім’я та по-батькові

Стать: чоловіча

3. Nationalité: Україна
Nationality / Громадянство

4. Profession: Директор приватного підприємства "Науково виробниче торгівельне
Occupation / Рід занять обєднання "Україна"" в м. Кременчук, Полтавської області, Україна

5. Date et lieu de naissance: 03.08.1963 р., Україна, Полтавська область, Глобинський район, село Жуки
Date and place of birth / Дата та місце народження

6. Domicile: Україна, 39622, Полтавська область, м. Кременчук, проспект 50 років Жовтня, б 50, кв. 30
Permanent address / Постійна адреса

7. Tel. N° / Номер телефону: +38 (067) 540-71-14

B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
THE HIGH CONTRACTING PARTY
ВИСОКА ДОГОВІРНА СТОРОНА
(Indiquer ci-après le nom de l’Etat / des Etats contre le(s) quel(s) la requête est dirigée)
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
(Зазначте Державу(и), проти якої(их) спрямована заява)

УКРАЇНА

__________
* Si le / la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le / la requérant(e) en faveur du / de la représentant(e).
A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed.
При наявності представника, додати належним чином оформлену довіреність на представництво інтересів заявника

- 3 -

II. EXPOSÉ DES FAITS
STATEMENT OF THE FACTS
ВИКЛАДЕННЯ ФАКТІВ
(Voir chapitre II de la note explicative)
(See Part II of the Explanatory Note)
(Див. Розділ ІІ Пояснювальної нотатки)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

05.11.2009 року Куліченко Леонідом Вікторовичем до Центральної виборчої комісії України відповідно до ч.1 ст. 51 Закону України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 року №474-XIV (надалі - Закон), були повторно подані документи для реєстрації кандидатом на пост Президента України. Вказані документи були надані у повному обсязі і прийняті Центральною виборчою комісією 05.11.2009 року о 14 год. 32 хв., про що свідчить довідка даної установи.
09.11.2009 року Центральною виборчою комісією була ухвалена постанова №279, згідно з якою Куліченко Леоніду Вікторовичу було відмовлено у реєстрації кандидатом на пост Президента України.
Підставами зазначеної відмови є висновок Центральної виборчої комісії про порушення з боку Куліченко Леоніда Вікторовича ч.1 ст.49 та ч.1 ст.51 Закону, що виражається у невнесенні ним у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошової застави в розмірі 2 500 000 гривень.
Таким дискримінаційним рішенням Центральна виборча комісія позбавила конституційних та конвенційних прав Куліченка Л.В. балотуватись на пост Президента України у виборній компанії 2009 року та протиправно обмежила конституційне право балотуватися на пост Президента України, передбачене ст. 103 Конституції України, Загальною декларацією з прав людини, Європейською конвенцією про захист прав людини та основних свобод, фактично встановивши майновий виборчий ценз.

ПОДІЇ У КИЇВСЬКОМУАПЕЛЯЦІЙНОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ

13 листопада 2009 року не погоджуючись з постановою Центральної виборчої комісії №279 від 09 листопада 2009 року та вважаючи її дискримінаційною, Куліченко Л.В. звернувся до Київського апеляційного адміністративного суду, як до суду першої інстанції, з адміністративним позовом до Центральної виборчої комісії про визнання протиправними дій Центральної виборчої комісії, визнання нечинною вказаної постанови Центральної виборчої комісії про відмову у реєстрації кандидата на пост Президента України та зобов’язання Центральної виборчої комісії здійснити реєстрацію кандидата на пост Президента України.
В адміністративному позові, Куліченко Л.В. посилався на порушення ст.ст. 8, 22, 24, 60, 103 Конституції України. Тобто, предметом адміністративного позову є порушення Центральною виборчою комісією України вказаних норм Конституції України, що не дозволило Куліченко Л.В. реалізувати конституційні і конвенційні права та гарантії його обрання на пост Президента України.
13 листопада 2009 року під час судового розгляду справи в Київському апеляційному адміністративному суді Куліченко Л.В. посилався на наступні доводи.
Згідно із ст. 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має в Україні найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Згідно з ч.2 ст.103 Конституції Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
Наведеною нормою Конституції України будь яких вимог до майнового стану громадянина, який може бути обраний Президентом України, тобто до кандидата на пост Президента, не вимагається. Більш того, перелік вимог до кандидата на пост Президента України є вичерпним.
Відповідно до ст.22 Конституції України права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними, гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Стаття 24 Конституції України гарантує, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Однак, в порушення ст.ст. 8, 22, 24 Конституції положення ст.103 Конституції в частині вимог до кандидата на пост Президента були розширені згідно з приписами ст. 49 Закону щодо грошової застави, які фактично доповнюють вичерпний перелік вимог до кандидата в Президенти майновою вимогою – обов’язком внести на рахунок Центральної виборчої комісії України 2 500 000 гривень.
На наведені обставини Куліченко Л.В. звернув увагу Центральної виборчої комісії України у заяві щодо неконституційності грошової застави, яка була подана в пакеті з іншими документами для реєстрації кандидатом
-4-

на пост Президента України, але Центральна виборча комісія України не тільки залишила дану заяву без уваги, а й відмовив йому у реєстрації на пост Президента України.
Важливим є те, що п.7) ст.17 Закону України «Про центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 року №1932-IV Центральній виборчій комісії України надана компетенція щодо звернення в разі необхідності до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції України, законів України або окремих їх положень з питань, що стосуються організації підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні.
Необхідність звернення Центральної виборчої комісії України до Конституційного Суду України за роз’ясненнями щодо конституційності грошової застави є очевидною, але Центральна виборча комісія України у даному питанні допустила бездіяльність, фактично переклавши вирішення даного питання на кандидатів на пост Президента України як на заінтересованих осіб.
Положеннями ст. 3 Закону усім кандидатам на пост Президента України гарантуються рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі, але грошова застава у розмірі 2,5 мільйони гривень (ст.49 Закону) робить нерівними вказані можливості, так як ці можливості мають ті, у кого є вказані 2,5 мільйони гривень і унеможливлює права громадян бути вибраними на пост Президента України якщо у них відсутні вказані грошові кошти. Тобто, є наочною внутрішня суперечливість вказаного Закону з наведених питань.
Зазначені обставини дають підстави для висновку, що положення Закону стосовно грошової застави є неконституційними, носять дискримінаційно-майновий характер і в порядку ст. 60 Конституції України не підлягають виконанню.
Проте, не зважаючи на наведені обставини Центральна виборча комісія України обгрунтувала положеннями ст. 49 Закону відмову Куліченко Л.В. в реєстрації кандидатом на пост Президента України, вчинивши у такий спосіб дії протиправного характеру.
13 листопада 2009 року Київським апеляційним адміністративним судом, у складі головуючого судді Маслія В.І. винесена постанова, якою позов Куліченко Л.В. залишено без задоволення. Дана постанова вмотивована ст. 49 Закону України «Про вибори Президента України», а не нормами ст.ст. 8, 22, 24, 60, 103 Конституції України, що мають вищу юридичну силу, свідчить про неконституційність вказаного судового рішення.

ПОДІЇ У ВИЩОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ

15 листопада 2009 року, не погоджуючись з постановою Київського адміністративного суду від 13 листопада 2009 року та вважаючи її винесеною з порушенням норм матеріального і процесуального права, та такою, що підлягає скасуванню з ухваленням нової постанови про задоволення позову, Куліченко Л.В. звернувся з апеляційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, в якій також було поставлене питання про порушення Київським апеляційним адміністративним судом ст.ст. 8, 22, 24, 103 Конституції України, що виражається у не застосуванні цих конституційних норм до спірних правовідносин при вирішенні вищевказаного спору.
У своїй постанові від 17.11.2009 року Вищий адміністративний суд України дійшов висновку про те, що Закон є спеціальним законом, який регламентує порядок проведення виборів Пре¬зидента України, у тому числі порядок і умови висування та реєстрації кандидатів на пост Президента України.
Таким чином, Вищий адміністративний суду України застосував норми Закону (ст.ст. 49, 51) як спеціальні по відношенню до норм Конституції України (ст.ст. 8, 22, 24, 103), надавши у такий спосіб нормам даного Закону більшу юридичну силу, чим норми Конституції, що у будь якому розумінні є неможливим і створює правову безвихідність.
Також, у вищевказаній постанові Вищий адміністративний суд України зазначив, що він не наді¬лений повноваженнями щодо перевірки конституційності окремих положень вка¬заного Закону, а тому посилання суб’єкта права на конституційне звернення на неконституційність положень Закону є неприйнятним, оскільки у встановленому законодавством порядку вони такими не визнані.
Отже, і Вищим адміністративним судом України норми Конституції України, в тому числі і норми ч.2 ст.103, до спірних правовідносин застосовані не були. Даний суд також надав перевагу нормам Закону перед нормами Конституції.
Вказані правові позиції Вищого адміністративного суду України та Київського апеляційного адміністративного суду не відповідають вимогам ст. 8 Кодексу адміністративного судочинства України, частиною 3 якої регламентовано, що звернення до адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Тобто, Куліченко Л.В. має право обґрунтовувати свої вимоги, як за адміністративним позовом, так і за апеляційною скаргою виключно нормами Конституції України, а суди повинні давати свою оцінку виходячи з норм Конституції України, але як свідчать вищезазначені судові рішення, адміністративними судами норми Конституції не тільки не застосовуються до спірних правовідносин, а й мотивовано відхиляються, так як суди вважають конституційні норми загальними по відношенню до норм Закону.
На підставі викладеного можна дійти висновку, Центральна виборча комісія України та Київський апеляційний адміністративний суд під час розгляду даного спору взагалі не застосовують норми Конституції України, а Вищий адміністративний суд України встановив, що норми Закону є спеціальними по відношенню до норм Конституції і мають домінуюче положення над конституційними нормами, в той час як за правилами ч.4 ст.9 Кодексу адміністративного судочинства України у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції
-5-

України, закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.

ПОДІЇ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ УКРАЇНИ

04 грудня 2009 року Куліченко Л.В. звернувся до Конституційного суду України з конституційним зверненням про офіційне тлумачення положення частини другої статті 103 Конституції України щодо вимог до особи, яка може бути обрана Президентом України та визнати ст.49 Закону України "Про вибори Президента України" від 5 березня 1999 року №474-XIV неконституційною.
11 грудня 2009 року згідно із своїм листом №18/2897 Конституційний суд України з мотивів відсутності документів, які підтверджували б неоднозначне застосування положень статей Конституції або законів України повернув без розгляду вищевказане конституційне звернення Куліченка Л.В..
Конституційний суд України також не звернув уваги на те, що за юридично однакових обставин у конкретній справі - справі за позовом Куліченка Л.В. до Центральної виборчої комісії України про визнання протиправними дій Центральної виборчої комісії України, визнання нечинною постанови Центральної виборчої комісії України про відмову у реєстрації кандидата на пост Президента України та зобов’язання Центральної виборчої комісії України здійснити реєстрацію кандидата на пост Президента України - Центральна виборча комісія України, Вищий адміністративний суд України та Київський апеляційний адміністративний суд по-різному застосовують положення ст.103 Конституції України.


III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET / OU DES PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND / OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS
ЗАЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ КОНВЕНЦІЇ ТА/АБО ПРОТОКОЛІВ ТА ВІДПОВІДНА АРГУМЕНТАЦІЯ
(Voir chapitre III de la note explicative)
(See Part III of the Explanatory Note)
(Див. Розділ ІІІ Пояснювальної нотатки)

Порушена ст.1 Протоколу №12 до Європейської Конвенції з прав людини і основоположник свобод.

Стаття 1- Загальна заборона дискримінації
1. Здійснення будь якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь якою ознакою, наприклад за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії; політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національної меншини, майнового стану, народження або за іншою ознакою.
2. Ніхто не може бути дискримінований будь яким органом державної влади за будь якою ознакою, наприклад за тими, які зазначено в пункті 1.

Куліченко Л.В. вважає, що держава Україна в особі Центральної виборчої комісії, яка є державним органом дискримінувала його своєю постановою від 09.11.2009 року №279 по ознаці майнового стану, оскільки відмовила в реєстрації кандидата на пост Президента України на підставі того, що ним не була внесена грошова застава у розмірі 2 500 000 гривень, яка згідно п. 17 «Спільного висновку Венеціанської комісії та ОБСЕ/БДІПЛ щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань виборів Президента України»», прийнятого Верховною Радою України 24 липня 2009 року (№546/2009 від 12 жовтня 2009 року Страсбург/Варшава CDL-AD(2009)040) є неприйнятною.

Порушена ст.14 Європейської Конвенції з прав людини і основоположних свобод .

Стаття 14 - Заборона дискримінації
Здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження або інших обставин.

Куліченко Л.В. вважає, що постанова Центральної виборчої комісії від 09.11.2009 року №279 «Про відмову в реєстрації кандидата на пост Президента України Куліченко Л.В.» є дискримінаційною по ознаці майнового стану.
Таким чином, мало місце порушення прав Куліченко Л.В. передбачених ст. 14 Європейської Конвенції з прав людини і основоположник свобод та ст.1 Протоколу №12 до Європейської Конвенції з прав людини і основоположних свобод.

-6-

IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
ЗАЯВА ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 35 § 1 КОНВЕНЦІЇ

(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements
demandés sous les points 16 à 18 ci-après)
(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)
(Див. Розділ IV Пояснювальної нотатки. Якщо необхідно, дайте пояснення (по пунктах 16 - 18 заяви) до кожного
окремого предмету скарги на окремому аркуші)

Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
Остаточне внутрішнє рішення (дата та юридична природа рішення, орган, що його ухвалив (судова чи інша інстанція

Лист Конституційного суду України №18/2897 від 11 грудня 2009 року про повернення без розгляду конституційного звернення Куліченка Л.В. від 04.12.2009 року про офіційне тлумачення положення частини другої статті 103 Конституції України щодо вимог до особи, яка може бути обрана Президентом України та визнати ст.49 Закону України "Про вибори Президента України" від 5 березня 1999 року №474-XIV неконституційною.

Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et
l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
Інші рішення (в хронологічному порядку, із зазначенням по кожному з них дати прийняття, юридичної
природи, а також органу (судового чи іншого), який це рішення ухвалив

Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 13.11.2009 року у справі №2-а-19/09/9103 та постанова Вищого адміністративного суду України від 17.11.2009 року у справі №А-28/09 за адміністративним позовом Куліченко Л.В. до Центральної виборчої комісії про визнання протиправними дій Центральної виборчої комісії, визнання нечинною вказаної постанови Центральної виборчої комісії про відмову у реєстрації кандидата на пост Президента України та зобов’язання Центральної виборчої комісії здійснити реєстрацію кандидата на пост Президента України.

Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n'avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why
you have not used it.
Чи існують (існували) будь-які інші засоби внутрішнього захисту, які Ви не використали? Якщо так, поясніть, чому

Інших ефективних засобів внутрішнього захисту не використаних заявником не існує.

V. EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUÊTE
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION
ВИКЛАДЕННЯ ПРЕДМЕТУ ЗАЯВИ
(Voir chapitre V de la note explicative)
(See Part V of the Explanatory Note)
(Див. Розділ V Пояснювальної нотатки)

Встановити наявність порушень Конвенції:
Встановити наявність щодо Куліченко Л.В. порушення ст.1 Протоколу N 12 до Європейської Конвенції з прав людини і основоположних свобод та ст. 14 Європейської Конвенції з прав людини і основоположних свобод.

Заявник вимагає визнати дії України дискримінаційними, такими, що порушують конституційне право Куліченко Л.В. балотуватися на пост Президента України.

Крім того, Куліченко Л.В. вимагає від України відшкодування спричиненої йому моральної шкоди у сумі 200 000 євро та витрат на правову допомогу пов'язану із розглядом справи в національних судових інстанціях та в Європейському суді.

-7-

VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L’AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
ЗАЯВА СТОСОВНО ПРОЦЕДУР У ІНШИХ МІЖНАРОДНИХ ІНСТАНЦІЯХ
(Voir chapitre VI de la note explicative)
(See Part VI of the Explanatory Note)
(Див. Розділ VI Пояснювальної нотатки)

Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente
requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so,
give full details.
Чи подавали Ви скарги, викладені вище, до будь-якої іншої міжнародної інстанції для розслідування або
урегулювання? Якщо так, вкажіть подробиці.

Викладені вище скарги не подавались до інших міжнародних інстанцій.

VII. PIÈCES ANNEXÉES (PAS D’ORIGINAUX,
UNIQUEMENT DES COPIES,
PRIИRE DE N'UTILISER NI AGRAFE, NI ADHЙSIF,
NI LIEN D'AUCUNE SORTE)

LIST OF DOCUMENTS (NO ORIGINAL DOCUMENTS,
ONLY PHOTOCOPIES,
DO NOT STAPLE, TAPE OR BIND DOCUMENTS)

ПЕРЕЛІК ДОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ
(ДОДАВАЙТЕ НЕ ОРИГІНАЛИ
ДОКУМЕНТІВ, А ВИКЛЮЧНО КОПІЇ;
НЕ ПРОШИВАЙТЕ СТЕПЛЕРОМ,
НЕ СКЛЕЮЙТЕ КЛЕЙКОЮ СТРIЧКОЮ
I НЕ СКРIПЛЯЙТЕ ДОКУМЕНТИ)

(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.)
(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
(Див. Розділ VII Пояснювальної нотатки. Додайте копії усіх рішень, зазначених у Розділах IV та VI заяви. Якщо у Вас немає копій, отримайте їх. Якщо Ви не можете їх отримати, поясніть, чому.)

a. Копія довідки Центральної виборчої комісії України від 05.11.2009 року.
b. Копія заяви Куліченко Л.В. про неконституційність грошової застави.
c. Копія постанови Центральної виборчої комісії України від 09.11.2009 року №279.
d. Копія адміністративного позову Куліченко Л.В. від 11.11.2009 року.
e. Копія постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 13.11.2009 року у справі №2-а-19/09/9103.
f. Копія апеляційної скарги Куліченка Л.В. на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 13.11.2009 року у справі №2-а-19/09/9103.
g. Копія постанови Вищого адміністративного суду України від 17.11.2009 року у справі №А-28/09.
h. Копія конституційного звернення Куліченко Л.В. від 27.11.2009 року.
i. Копія листа Конституційного суду України від 11.12.2009 року №18/2897.

VII. DÉCLARATION ET SIGNATURE
DECLARATION AND SIGNATURE
ДЕКЛАРАЦІЯ ТА ПІДПИС
(Voir chapitre VIII de la note explicative)
(See Part VIII of the Explanatory Note)
(Див. Розділ VIII Пояснювальної нотатки)
Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont
exacts.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application
form is correct.

-8-

Я свідомо заявляю, що усі представлені у цій заяві відомості є точними.

Lieu / Place / Місце: м. Кременчук, Україна
Date / Date / Дата: 24 січня 2010 року

Куліченко Л.В._____________________________

(Signature du / de la requérant(e) ou du / de la représentant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)
(Підпис заявника або представника)
Горожане
+ 3
Гастарбайтер
Ця справа вірогідно спрямована на PR, та відновлення деякого статусу перед своїми прихильниками, de fakto!
Не нарушай Закон - он может наказать.
Не игнорируй общественное мнение - оно может уничтожить.
Забаненные
Почетный
старейшина
Предлагаю выпилить тему. Как показала практика этот топикстартер все равно не будет обсуждать предложенную им тему. Набросил и срулил. Пусть набрасывает в СМИ, согласно тарифов.
"Я смотрел в эти лица и не мог им простить
Того, что у них нет тебя и они могут жить..."
В последнее время мне кажется, что эти строки про мозг. (с) bash
Горожане
0
Аксакал
woland, +1
"Если кто-то вас не переваривает, значит не сумел сожрать". :)
Горожане
+ 7
Почетный
гражданин

Куличенко писал:Крім того, Куліченко Л.В. вимагає від України відшкодування спричиненої йому моральної шкоди у сумі 200 000 євроМожет, на возврат долга мне хватит? :)
"нельзя попустительствовать беспорядку ради того, чтобы избежать войны, ибо войны не избежать, а преимущество в войне утратишь"
Iva
Жандармы
+ 197
Аксакал

Змей__ писал:Может, на возврат долга мне хватит? :)


Он вам должен?
А, вообще, я поддерживаю wolandа. Что здесь обсуждать?
Горожане
+ 49
Почетный
гражданин
На мою думку справа має чудові перспективи:

[quote=адвокат Ульянов]Підстава: Законом не встановлено вимог щодо майнового стану кандидата, тому що кошти. які він вносить в якості застави можуть бути і не його, а політичної партії тому претендувати на пост Президента може і малозабезпечена особа, яка знайде підтримку своїм ідеям серед політичних партій або блоків. [/quote]
Але законом і не встановлено, що на пост глави держави повинна балатуватись людина від політичної сили ("яка знайде підтримку своїм ідеям серед політичних партій або блоків"). На цей пост може балатуватися людина і в приватному порядку, як самостійна особа, тому залог в мільйони гривнів є для такої особи обставиною, що позбавляє її законного права "бути обраним".

[quote=адвокат Ульянов]"Дослідивши оспорювані положення статті 49 Закону N 474, Конституційний Суд України вважає, що встановлення розміру грошової застави, визначення підстав для її повернення належить до сфери законодавчого врегулювання і здійснюється на розсуд законодавця, тому ці питання не підлягають конституційному контролю і є непідвідомчі Конституційному Суду України. На підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" [/quote]
Ще раз переконуюсь, що наші вищі суди приймають не правові, а політичні рішення.


[quote=адвокат Ульянов]Даю шанс 1% щодо позитивного вирішення заявленого позову в частині визнання, що пан Куліченко був дискрімінований.
Грошова частина позову буде відхилена з вірогідністю в 99.999%[/quote]
А я даю шанс 99% щодо позитивного вирішення заявленого позову в частині грошової дискримінації. Час покаже!

[quote=Iva]А, вообще, я поддерживаю wolandа. Что здесь обсуждать?[/quote]
Вот выиграет Куличенко стразбургский суд, тогда посмотрим и ЧТО здесь обсуждать и в КАКИХ ОБЪЕМАХ!

мне тема очень интересна. При этом, я не знаю кто такой Куличенко и как он выглядит. Мне интересно Право.
Если Вы спорите с идиотом, то, пожалуй, он делает то же самое.
Горожане
+ 74
Великий Гуру
Та Льоня, тобто Леонід Вікторович молодець. Хай судиться. Преценденти потрібні. Виграє - напишемо в ЗМІ.
Горожане
+ 49
Почетный
гражданин

писатель писал:Та Льоня, тобто Леонід Вікторович молодець.


Наверное он Ваш друг или хороший знакомый, если Вы к нему так по свойски обращаетесь.
Если Вы спорите с идиотом, то, пожалуй, он делает то же самое.
Горожане
+ 74
Великий Гуру
Життя таке, що повинен знати багатьох. Тим більше тих, навколо яких завжди щось відбувається. Кременчук не такий вже великий.
 
Предупреждение.
 • Все ваши сообщения будут отправлены на модерацию.
Написать ответ
Ваше имя
 1. жирный
 2. курсив
 3. подчёркнутый
 4. перечёркнутый
 5. цитата
 6. Спойлер Введите название спойлера (не обязательно):
 7. ссылка Введите адрес ссылки:
 8. смайлы
 9. картинка Введите адрес картинки:


  Выравнивание:
 10. Видео Введите адрес ролика (YouTube, RuTube, Vimeo, VK):

  Для RuTube и VK скопируйте код для вставки (iframe)
 11. цвет текста
 12. Слева
 13. По центру
 14. Справа
 15. скрытый
 16. информация